Aprovació de la divisió per fases del modificat del projecte d' urbanització.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària del 13 de març de 2015, va acordar l' aprovació de la divisió en fases del modificat del projecte d' urbanització de la Urbanització Mas del Plata , amb incorporació de la xarxa de residuals, aprovat definitivament en data 6 d' agost de 2010 i  l' aprovació de la Fase 1 del modificat del projecte d' urbanització de la Urbanització Mas del Plata, amb incorporació de la xarxa de residuals.

Edicte