Informació Pública

Edicte aprovació definitiva memòria pavimentació carrer Dr. Adserà

Edicte aprovació definitiva memòria construcció mur

Ordenances fiscals pel 2015

Aprovació inicial memòria clausura abocador de terres i runes

Aprovació definitiva expedient suplement crèdit 2014-2

Aprovació definitiva projecte d' arranjament del carrer Major

Aprovació definitiva memòria per la clausura de l' abocador de terres i runes

Aprovació plec clàusules concessió servei bar piscina municipal 2015.

Aprovació de la divisió per fases del modificat del projecte d' urbanització.

Edicte aprovació del compte general de l' exercici 2014

Aprovació inicial expedient modificació crèdits 1/2015

Edicte delegació competències de l' alcaldia a la Junta de Govern Local.

Delegacions de competències del Ple en la Junta de Govern Local.

Edicte nomenament membres Junta Govern Local

Edicte establiment règim retribucions membres corporació

Edicte règim indemnitzacions a favor membres corporació.

Assignació de nom a una plaça de la Urbanització Mas del Plata

 

 Aprovació inicial modificació pla especial urb. catàleg masies i cases rurals 

Edicte aprovació reglament de la SEU electrònica

Prem AQUÍ per descarregar l'edicte. 

Edicte Projecte camí Fonscaldetes

Prem AQUÍ 

Edicte Activitat Plasticos Rallo

Prem AQUÍ 

Anunci aprovació suplement de crèdit i crèdit extraordinari

Prem AQUÍ 

Edicte aprovació camí Fonscaldetes

Prem AQUÍ 

Edicte aprovació camí Fonscaldetes 4a fase

Prem AQUÍ 

Anunci: Dedicació càrrec electe

Prem AQUÍ 

Edicte aprovació inicial pressupost 2012

Prem AQUÍ 

Edicte pressupost 2012 aprovació def.

Prem AQUÍ 

Edicte construcció tanca de la piscina

Prem AQUÍ 

Edicte renovació càrrec Jutge/essa de Pau

Prem AQUÍ 

Edicte Suplement Crèdit 2012

Prem AQUÍ 

Edicte aprovació diverses ordenances fiscals

Prem AQUÍ 

Edicte Creació del registre electrònic

Prem AQUÍ 

Edicte memòria camins municipals

Prem AQUÍ 

Edicte de l'aprovació definitiva del pressupost 2013

Prem AQUÍ 

Edicte de l' aprovació definitiva de la memòria valorada pel condicionament de diversos camins municipals

Prem AQUÍ 

Edicte aprovació inicial ordenança gestió residus construcció

Prem AQUÍ 

Anunci reglament seu electrònica

Prem AQUÍ 

Edicte del suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2013/01, fi nançat mitjançant el romanent de Tresoreria per a despeses generals del pressupost vigent de la corporació

Prem AQUÍ 

Edicte de l'aprovació la creació de l'Ordenança reguladora de l'establiment del règim jurídic de la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició generats al terme municipal de Cabra del Camp

Prem AQUÍ 

Edicte de l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Prem AQUÍ 

Edicte de l'aprovació provisional d'una modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic , consistent en l' ajust del límit del sòl urbà.

Prem AQUÍ 

Acord plenari de l'aprovació provisional d'una modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic , consistent en l' ajust del límit del sòl urbà.

Prem AQUÍ 

ANUNCI expedient suplement crèdit 2013

Prem AQUÍ 

EDICTE aprov inicial memòria construcció d'un xamfrà al camí de Vallespinosa

Prem AQUÍ 

EDICTE expedient modificació ordenances 2014

Prem AQUÍ 

EDICTES 2014

En la sessió plenària celebrada el dia 15 d' octubre de 2014, es va aprovar inicialment la memòria valorada per l' arranjament urgent de diversos camins municipals.

Aprovació inicial memòria arranjament urgents de diversos camins 

Aprovació definitiva memòria valorada per a la portada de serveis al poliesportiu

Edicte memòria portada serveis al poliesportiu 

Aprovació inicial de la memòria de simulació urbana i senyalització d' orientació

Edicte memòria de simulació urbana i senyalització d' orientació 

Aprovació definitiva projecte d' urbanització de la plaça Nova

Projecte d'urbanització de la plaça Nova 

Memòria de Simulació urbana i senyalització d' orientació

Aptovació definitiva de la memòria " Simulació urbana i senyalització d' orientació" del casc urbà de Cabra del Camp.

Edicte aprovació definitiva 

Aprovació inicial memòria valorada per a actuacions urgents en equipaments esportius

Edicte aprov inicial memòria valorada vestidors pista 

Edicte aprovació inicial arranjament plaça de la Pica

La Junta de Govern Local celebrada el dia 9 d' abril de 2014 , va aprovar inicialment la memòria valorada per l' arranjament de la plaça de la Pica. 

Edicte aprov inicial arranjament plaça de la Pica  

Edicte aprovació inicial condicionament diversos camins

La Junta de Govern Local celebrada el dia 9 d' abril de 2014 va acordar aprovar inicialment la memòria valorada pel condicionament de diversos camins municipals al polígon 11 i 6 del T.M. de Cabra del Camp. 

Edicte aprov. inicial diversos camins municipals dels polígons 6 i 11 

Edicte memòria valorada construcció desguàs sala dipòsits piscina

La Junta de Govern a data 7 de maig de 2014 va aprovar inicialment la memòria valorada per a la construcció del desguàs  de la sala de dipòsits de la piscina municipal. 

Edicte aprov. inicial memòria desguàs sala dipòsits piscina  

Edicte memòria condicionament antic camí de Les Planes al polígon 6

La Junta de Govern Local del dia 7 de maig de 2014 va aprovar inicialment la memòria valorada pel condicionament de l' antic camí de Les Planes al polígon 6 de Cabra del Camp.

 Edicte condicionament antic camí de les planes al polígon 6  

Aprovació definitiva memòria actuacions urgents en equipaments esportius

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 4 de juliol de 2014 va acordar l' aprovació definitiva de la memòria valorada per a actuacions urgents en equipaments esportius existents, vestidors pista. 

Edicte aprov def. memòria actuacions urgents en equipaments esportius  

Aprovació definitiva memòria arranjament plaça de la Pica

La Junta e Govern Local en sessió del dia 4 de juliol de 2014 va acordar l' aprovació definitiva de la memòria valorada per a l' arranjament de la plaça de la Pica.

 Edicte aprov def memòria arranjament plaça de la Pica 

Aprovació definitiva expedient modificació crèdits 1/14

L' expedient de modificació de crèdits núm. 1/14 ha quedat definitivament aprovat en data 9 de juliol de 2014.

Edicte aprovació def exp modificació crèdits 1-2014 

Memòria valorada condicionament diversos camins

En la sessió de la Junta de Govern celebrada el dia 7 de novembre de 2014, es va acordar l' aprovació definitiva de la memòria valorada pel condicionament de diversos camins municipals.

Edicte aprov definitiva 

Memòria valorada arranjament camí de Les Planes

La Junta de Govern , en la sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2014, va acordar l' aprovació definitiva de la memòpria valorada per l'arranjament del camí de Les Planes , al polígon 6.

Edicte aprovació definitiva 

Memòria valorada condicionament camí 5-107

La Junta de GOvern , en sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2014, va acordar l' aprovació inicial del camí núm. 5-107 , al polígon 6.

Edicte aprovació inicial 

Expedient suplement de crèdit núm. 2/2014

En la sessió plenària celebrada el dia 12 de novembre de 2014, es va acordar l' aprovaciço inicial de l' expedient de suplement de crèdit núm. 2/2014.

Edicte aprovació inicial 

Aprovació inicial expedient ordenances pel 2015

En la sessió plenària celebrada el dia 15 d' octubre de 2014, es va acordar l' aprovació inicial de l' expedient de modificació i/o creació de les ordenances fisclas per l' any 2015 i següents. 

Prem AQUÍ 

Edicte aprovació inicial pressupost 2015

En la sessió plenària celebrada el dia 28 de novembre de 2014 , es va acordar l' aprovació inicial del pressupost i la plantilla orgànica per l' any 2015.

Prem AQUÍ 

Aprovació definitiva expedient modificació i/o creació ordenances fiscals

El Ple de l' Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 15 d' octubre de 2014, va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l' exercici 2015 i següents . Publicat l' edicte al BOP de Tarragona núm. 240 del dia 18/10/2014 , al taulell i pàgina web municipals , no s'han presentat al·legacions dins del termini  establert a l' efecte, per tant, en compliment del disposat a l' article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, l' acord d' aprovació provisional ha esdevingut definitiu.

Edicte aprovació definitiva ordenances 

Aprovació definitiva memòria arranjament urgent de camins.

A data 5 de desembre de 2014 es va aprovar definitivament la memòria valorada per l' arranjament urgent total o parcial de diversos camins del terme municipald e Cabra del Camp.

Edicte aprovació def. memòria arranjament camins 

Aprovació definitiva pressupost 2015

A data 10 de gener de 2015 ha quedat aprovat definitivament el pressupot de la corporació pel 2015, juntament amb la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball. 

Edicte aprovació definitiva pressupost 2015 

Aprovació inicial avantprojecte arranjament carrer Major

En la sessió de la Junta de Govern Local celebrada el dia 21 de gener de 2015, es va aprovar inicialment l' avantprojecte per l' arranjament d' un primer tram del carrer Major de Cabra del Camp.

 Edicte avantprojecte carrer Major