Edicte delegació competències de l' alcaldia a la Junta de Govern Local.

Per decret d'alcaldia de data 17 de juny es va resoldre efectuar delegacios de competències de l' Alcaldia en la Junta de Govern Local i en els regidors/es.

Edicte