Edicte règim indemnitzacions a favor membres corporació.

En la sessió plenària extraordinària celebrada el dia 19 de juny de 2015, es va acordar establir el règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats següents :


Ple : 30 euros per sessió

Junta de Govern Local : 100 euros per sessió 

Edicte