Delegacions de competències del Ple en la Junta de Govern Local.

Per acord plenari del 19 de juny de 2015 es va acordar una delegació d' atribucions del Ple de l' Ajuntament en favor de la Junta de Govern Local. 

Edicte