Edicte aprovació del compte general de l' exercici 2014

A data 29 d' abril de 2015, la Comissió Especial de Comptes va emetre el coresponen dictamen referent al compte general de 2014, es va acordar la seva exposició al públic i elevar el compte general al Ple de la corporació per la seva aprovació.

Edicte