Aprovació plec clàusules concessió servei bar piscina municipal 2015.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del 13 de març de 2015, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la concessió per l' explotació del servei de bar de la piscina municipal de Cabra del Camp, durant l' estiu de 2015. 

Edicte aprovació plec clàusules