Edicte aprovació definitiva memòria construcció mur

La Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió celebrada el dia 5 de setembre de 2014, va acordar aprovar definitivament la memòria valorada per a la construcció d' un mur a la zona esportiva de Mas del Plata. 

Edicte aprovació definitiva