Edicte establiment règim retribucions membres corporació

En sessió extraordinària del ple de l' Ajuntament celebrada el dia 19 de juny de 2015 , es va acordar establir el règim de retribucions per l' exercici del seu càrrec a favor del Sr. Alcalde , Miguel castañón Figueras , que per la seva dedicació parcial de 24 hores i mitja setmanals , percebrà l' import de  13.541,25 euros ( amb pagues incloses). 

Edicte