Edicte aprovació definitiva memòria pavimentació carrer Dr. Adserà

La Junta de Govern Local d' aquest ajuntament , en sessió celebrada el dia 5 de setembre de 2014, va acordar l' aprovació definitiva de la memòria valorada per a la pavimentació del carrer Dr. Enric Adserà i continuació.

Edicte aprovació definitiva