Aprovació inicial expedient modificació crèdits 1/2015

En data 26 de juny de 2015, el Ple de l’ Ajuntament va aprovar provisionalment l' expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari núm. 1/15, finançat mitjançant transferències de crèdit de partides del pressupost vigent de la corporació, d’ acord amb el disposat  a l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’expedient de referència, s' exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s' admetran reclamacions davant d' aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l' acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les partides indicades a l’ expedient de referència.

Cabra del Camp, 29 de juny de 2015 

Edicte