Anunci Bases reguladores borsa de treball de netejador/a

16/10/2020

Anunci Bases reguladores borsa de treball de netejador/a

Per Resolució de l'Alcaldia de data 16 d’octubre de 2020 núm. 313 es va resoldre constituir de forma urgent i inajornable una borsa de treball de netejador/a, personal laboral temporal, grup de classificació AP, sistema selectiu concurs de mèrits, per cobrir de manera ràpida i molt urgent qualsevol tipus de contingència causada per l’acumulació de tasques del personal de neteja pels protocols de treball que han d’aplicar amb motiu de la prevenció de la COVID19, d'acord amb les bases que s'adjunten.

ANUNCI