Aprovat inicialment el Pressupost General amb els seus annexos per a l’exercici 2020.

14/05/2020 Actualitat

Aprovat inicialment el Pressupost General amb els seus annexos per a l’exercici 2020.

El Ple de l’Ajuntament de Cabra del Camp ha aprovat inicialment el pressupost General amb els seus annexos per a l’exercici 2020.

Juntament amb el pressupost general s’ha aprovat inicialment la plantilla i la relació de llocs de treball municipal per a l’exercici econòmic de 2020.

D’acord amb el que estableix l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’esmentat expedient s’exposa al públic per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant els quals els interessats legitimats podran examinar-lo, a les dependències de l'Ajuntament, i presentar reclamacions davant el Ple.

Es considerarà definitivament aprovat si no es presenten reclamacions durant el període d’exposició al públic.

Per a visualitzar l'anunci publicat al BOPT cliqueu AQUI