Tinença responsable d'animals

14/09/2020

Tinença responsable d'animals

L’Ajuntament informa:

Per tal de conscienciar, vetllar i garantir el compliment de l’ordenança municipal referent a la tinença responsable de gossos i gats i control a la via pública, cal:

 • Retirar els excrements de la via pública.
 • Portar el gos lligat a la via pública.
 • Vetllar per el bon estat de salut i higiene dels animals.

A més,

 • És obligatori que els animals estiguin inscrits al cens de l’Ajuntament i que portin xip.

 • Cal tramitar tota la documentació en un termini de dos mesos a partir de la publicació d’aquest comunicat.

 • L’incompliment de la normativa que regula l’ordenança municipal suposarà la imposició de sancions, que poden ser de lleus a molt greus.

El Ayuntamiento informa:

Con el fin de concienciar, velar y garantizar el cumplimiento de la ordenanza municipal referente a la tenencia responsable de perros y gatos y control en la vía pública, es necesario:

 • Retirar los excrementos de la vía pública.
 • Llevar el perro atado en la vía pública.
 • Velar por el buen estado de salud e higiene de los animales.

Además,

 • Es obligatorio que los animales estén inscritos en el censo del Ayuntamiento y que lleven chip.
 • Hay que tramitar toda la documentación en un plazo de dos meses a partir de la publicación de este comunicado.
 • El incumplimiento de la normativa que regula la ordenanza municipal supondrá la imposición de sanciones, que pueden ser de leves a muy graves.