Serradora Fontova

Fusta construcció, bigues, palers i tractament tèrmic fitosanitari

Adreça: Partida Prats, s/n

Telèfon: 977 63 02 10

FAX: 977 63 11 44

e-mail: fontovafustes@terra.es