Noticies

14/06/2017
Relació d'admesos i exclosos del procés de selecció de l'ampliació de la Borsa de secretaria intervenció. https://www.seu-e.cat/documents/29041/0/Rel+admesos+i+exclosos+SI/71d108d1-8cd1-455c-a5eb-3d779afbc4ee
09/06/2017
L'Ajuntament de Cabra del Camp ha convocat una plaça d'operari de serveis diversos en règim laboral interí. Podeu consultar les bases de la plaça a la Seu electrònica de la web de l'Ajuntament, clicant a l'apartat de Convocatòries de personal. També podeu clicar directament al següent enllaç: https...
01/06/2017
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 15 de juliol de 2016, i de conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, es va concedir una subvenció, per import de 1.631,85 euros, per actuacions de protecció de la salut pública...
16/05/2017
Es poden presentar propostes fins el 24 de maig de 2017, complint els requisits del plec de clàusules administratives. Aprovat per Decret d'Alcaldia de data 15 de maig de 2017 el plec de clàusules administratives particular per a la gestió del servei de bar de la piscina municipal de Cabra del Camp...
28/04/2017
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=784654&language=ca_ES http://cido.diba.cat/oposicions/6990806/borsa-de-treball-de-places-de-secretari-interventor-ampliacio-ajuntament-de-cabra-del-camp
11/04/2017
BASES DEL CERTAMEN LITERARI FONT DE LA CREU. MEMORIAL JOSEP ROVIRA TOUS. 1. Objecte L'objecte d'aquest concurs és promoure la creació literària en llengua catalana al poble de Cabra del Camp, així com celebrar la festivitat de la Santa Creu i recordar a l'escriptor local Josep Rovira Tous, a través...
09/03/2017
Per acord de data de 15 de juliol de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà durant l'any 2016,...
09/03/2017
D'acord amb la Resolució GAH/2698/2016, de 26 de novembre, de concessió de les subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, de la Generalitat de Catalunya, es va acordar concedir a l'ajuntament de Cabra...
23/02/2017
Per acord de data de 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per concessió del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs...
23/02/2017
Per acord de data de 15 de juliol de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, de la...

Pàgines